_________________________

 

 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  9.50 – 10.35

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.05 – 12.50

          6.  13.00 – 13.45

          7.  13.55 – 14.40

          8.  14.50 – 15.35

_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

 

 

Bibliotekos- skaityklos misija - tai gimnazijos bendruomenės aptarnavimas knyga, žodžiu, patirtimi, informacijos kaupimo, sisteminimo ir skleidimo pagalba.

Bibliotekos-skaityklos darbo laikas- 7.30 - 16.00 val.
Pietų pertrauka- 12.00 – 12.30 val.
Bibliotekoje- skaitykloje Jūsų laukia:
Bibliotekos vedėja- Laima Norkienė.
Skaityklos- informacinio centro darbuotoja - Gražina Montrimienė.
 

Šiuo metu jaukiose, šviesiose bibliotekos-skaityklos patalpose:

 • Gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis mokymo ir mokymosi erdve su informacine bei technine baze, vykdančia informacines ir edukacines funkcijas.

 

 • Mokytojai gali pasirengti pamokoms, ieškoti naujų darbo metodų ir tobulinti savo kvalifikaciją,  pageidaujant, iš anksto suderinus, bibliotekoje- skaitykloje vyksta pamokos ir kiti užsiėmimai.

 

 • Mokiniai -  tikslingai išnaudoti pertraukas, tvarkaraščio “langus“, popamokinį laiką (paskaityti knygą, laikraščius ir žurnalus, ruoštis pamokoms, rašyti projektinius darbus, referatus, atlikti namų užduotis, naudotis kompiuteriais su interneto prieiga).

 

 • Teikiamos individualios konsultacijos ieškant ir sisteminant informaciją, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, seminarus, debatus, rengiant  namų užduotis bei įvaldant IT.

 

 • Mokyklos bendruomenės nariai gali aplankyti bibliotekoje-skaitykloje ruošiamas parodas, dalyvauti naujų knygų pristatymuose, aptarimuose ir kt. renginiuose.

 

 • Teikiamos įvairios kitos paslaugos: kopijavimas, spausdinimas, dokumentų skenavimas.

 

 

Savo darbe vadovaujamės penkiais žymaus indų bibliotekininko ir dokumentalisto

Š. R. Ranganatano dėsniais:

 

1. Knygos turi būti naudojamos.
2. Kiekvienam skaitytojui - jo knygą.
3. Kiekvienai knygai - jos skaitytoją.
4. Taupyk skaitytojo laiką.
5. Biblioteka - augantis organizmas.
 
 

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA- SKAITYKLA TAISYKLĖS

Bendroji dalis

 

 • Naudojimosi biblioteka- skaitykla taisyklės (toliau- taisyklės) nustato bendrą naudojimosi Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos  biblioteka- skaitykla tvarką.
 • Bibliotekos ir skaityklos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Gimnazijos biblioteka- skaitykla turi teisę naudotis Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos bendruomenės nariai.

 

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas

 

 • Mokyklos bendruomenės nariai bei kiti asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje- skaitykloje saugomais spaudiniais, dokumentais privalo užsiregistruoti.
 • Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Bendrosiomis naudojimosi mokyklos biblioteka-skaitykla taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo  formuliare.
 • Skaitytojas – asmuo, pirmą kartą apsilankęs bibliotekoje- skaitykloje ir pasinaudojęs literatūros fondu.
 • Lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje- skaitykloje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.)
 • Skaitytojai ir lankytojai įtraukiami į apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu ,,Bibliotekos fondo  ir darbo apskaitos‘‘(LST1403:1995).

Darbo su skaitytojais ir lankytojais tvarka

 • Skaitytojui mokomoji literatūra išduodama vieneriems mokslo metams.
 • Naujai gauti, didelę paklausą turintys leidiniai išduodami ne ilgesniam kaip savaitės laikotarpiui.
 • Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami visiems mokslo metams neribotai.
 • Informaciniai leidiniai ir leidiniai, kurių gimnazija turi tik po vieną egzempliorių, į namus neišduodami.
 • Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais terminas du kartus gali būti pratęstas , jei jų nereikalauja kiti skaitytojai.

Skaitytojo teisės, pareigos, atsakomybė

 Skaitytojas turi teisę:

 • Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos- skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
 • Gauti  spaudinius bei kitus dokumentus laikinam naudojimuisi arba į namus.
 • Gauti informaciją iš visų turimų informacijos šaltinių (spaudinių, vadovėlių,  mokomųjų kompaktinių diskų, interneto).
 • Pateikti užklausą žodžiu, raštu, elektroniniu paštu.
 • Lankytis bibliotekos- skaityklos  rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
 • Prašyti pratęsti spaudinių grąžinimo terminą.

 

Skaitytojas privalo:

 • Tausoti ir saugoti bibliotekos-skaityklos spaudinius bei kitus dokumentus, negadinti inventoriaus.
 • Neišnešti spaudinių iš patalpų , jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
 • Nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą.
 • Nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.
 • Bibliotekos- skaityklos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir darbuotojams.

Skaitytojo atsakomybė:

 • Praradęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat ar lygiaverčiu, arba atlyginti jo rinkos kainą (šiuo atveju kainą nustato sudaryta komisija).
 • Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius atsako tėvai arba globėjai.
 • Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su  biblioteka- skaitykla.
 • Tyčia sugadinęs bibliotekos- skaityklos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka- skaitykla taisyklių pažeidimus, skaitytojas  gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuotas klasės auklėtojas, tėvai  ar globėjai.