_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"
 

Priimta Laura Puidokaitė, Indrė Mockevičienė.

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pareigos

Mokytojo padėjėjas

Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Reikalavimai

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Privalumai: 

 • mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

 

Funkcijos

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

                 1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant                   

                     iš mokyklos;

                 2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:

                       1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato. ( 2 darbuotojai po 0,5 et.)

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-03-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–14.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis arba  nuotolinis (per Zoom ).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-03-31, 10.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. balandžio 2 d., 11.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete arba per Zoom platformą pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką (prisijungimai bus atsiųsti).

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pareigos

Psichologas

Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Reikalavimai

1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Privalumai: 

 • psichologo darbo patirtis.

 

Funkcijos

1.         įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2.         bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos vaiko gerovės komisijoje;

3.         konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4.         rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5.         konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6.         inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7.         dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

8.         šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9.         renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

10.       teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

11.       atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

12.       tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

13.       skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;

14.       vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis;

15.       dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

16.       inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

17.        rengia ir skleidžia informaciją apie psichologinę pagalbą;

18.       vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

19.       rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

20.       planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-02-04 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – nuotolinis pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-02-04, 10.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. vasario 4 d., nuo 11.00 val. per Zoom platformą pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką (prisijungimai bus atsiųsti).

Konkursas neįvyko!

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pareigos

valytoja

Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Reikalavimai

1. žinoti valomų patalpų tipus ir paskirtį;

2. pagrindinius apsaugos nuo elektros būdus;

3. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų vartojimo būdą;

4. kompiuterinės įrangos valymo būdus;

5. patalpų valymo būdus ir inventorių;

6. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;

7. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones;

8. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;

9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus.

 

Privalumai: 

 •  darbo patirtis.

 

Funkcijos

1. neleidžia kauptis valomose patalpose nešvarumams, šiukšlėms, dulkėms ir kt.;

2. kiekvieną dieną plauna grindis, laiptus, laiptų turėklus, durų rankenas, valo ir dezinfekuoja tualetus, prausyklas, kriaukles, valo baldus;

3. dulkes valo nuo šildymo įrenginių 2 kartus per savaitę;

4. minkštas grindų dangas ir minkštus baldus valo buitiniu dulkių siurbliu;

5. gėles laisto ir valo jų lapus esant reikalui;

6. vieną kartą per savaitę plauna sienas, jas valo ir esant reikalui;

7. šviestuvus valo vieną kartą per mėnesį; valo tik išjungęs iš srovės šaltinio;

8. patalpas (koridorius, laiptines, tualetus ir kt.) valo pamokų metu ir po pamokų, kabinetus, sales – po pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų, įrenginius – tik jiems visiškai sustojus ir atjungus nuo energijos šaltinių;

9. šluosto dulkes nuo baldų, palangių, apšildymo įrenginių, paveikslų ir kt. bei valo nešvarumus tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas ar sugadintas valomas paviršius;

10. orgtechnikos priemones (telefonus, kompiuterius, dauginimo aparatus ir kt.) valo labai atsargiai, kad į jų vidų nepatektų valymo medžiaga; juos valymo metu išjungia iš srovės šaltinio;

11. du kartus per metus valo langus iš išorės ir vieną kartą per ketvirtį – iš vidaus, prieš tai atitvėrus iš pastato fasado pusės pavojingą zoną (valant iš išorės);

12. dulkančius paviršius (betono dangas ir kt.) prieš jų valymą lengvai sudrėkina;

13. valymui, plovimui, neutralizavimui, dezinfekavimui naudoja tik tas medžiagas ir skysčius, kuriais aprūpino direktorius ir tik pagal jų paskirtį;

14. šiukšles išpila į šiukšlių konteinerius, plovimui naudotą vandenį – į kanalizaciją;

15. jeigu patalpose priviso graužikų, tarakonų ar kitokių parazitų, apie tai praneša direktoriui, kad šis imtųsi jų naikinimo priemonių;

16. laikosi asmens higienos reikalavimų, prižiūri darbo įrankius;

17. moka saugiai dirbti, darbo metu naudoja asmenines apsaugines priemones, kurias paskyrė direktorius;

18. su mokyklos darbuotojais ir mokiniais bendrauja mandagiai, kultūringai, šiukšlintojus mandagiai įspėja, bet jų neiškeikia ir neaprėkia.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etato.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2020-01-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-01-31, 9.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. sausio 31 d., 9.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pareigos

Mokytojo padėjėjas

Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Reikalavimai

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Privalumai: 

 • mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

 

Funkcijos

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

                 1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant                   

                     iš mokyklos;

                 2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:

                       1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato. ( 2 darbuotojai po 0,5 et.)

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2020-01-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-01-31, 10.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. sausio 31 d., 11.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete.

Kelmės rajono savivaldybė skelbia konkursą Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Skaityti...

Potvarkis dėl konkurso Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisijos sudėties

 

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo  pareigybei užimti

Siūloma:

Visas etatas.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

                 Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

           Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;

           Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;

           Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);
 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. 16 val.  el. pašto adresu –info@uzvenciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2018-08-24 10 val.

 
 

 

 

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos dailės  mokytojo vietą.  

               Siūloma: 8 kontaktinės valandos.Terminuota darbo sutartis.

             Reikalavimai:

                   dailės  mokytojo kvalifikacija;

                   puikus gimtosios kalbos (lietuvių ) žinojimas;

                   informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

            Privalumai:

                   sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

 • gebėjimas taikyti aktyvaus  mokymosi metodus pamokose;

 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

       Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

      Dokumentų lauksime iki 2017 m. rugpjūčio 28 d. 16 val.  el. pašto adresu:  info@uzvennciogimnazija.lt arba gimnazijos raštinėje.

       Konkursas numatomas 2017-08-29 10 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą, vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 • Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
 • Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
 • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

Privalumai:

 • Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
 • Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
 • Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo  įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2016 – 10 – 06 d. iki 2016 – 10 – 19 d., adresu P. Višinskio g. 5, Užventis, gimnazijos raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-427) 57350,  el. p. uzvenciovidurine@takas.lt arbag.pulkiene@zebra.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2016 m. spalio 20 d. 11.00 val. (Įvyko 2016-10-20  11 val.)

 

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos tikybos ir etikos mokytojo vietą.  

Siūloma:

4 etikos ir 6 tikybos kontaktinės valandos.

Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 •          Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – etikos ir tikybos mokytojo kvalifikacija;
 •    Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuoti darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2016 m. liepos 12 d. 16 val.  el. pašto adresu –uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2016-07-13 10 val.

Skelbiama atranka į laisvą Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos anglų kalbos mokytojo vietą.  

Siūloma:

22 kontaktinės valandos.Neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 • Edukologijos (pedagogikos) išsilavinimas – anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

 • Kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis dirbti pradinėse klasėse;

 • Puikus gimtosios kalbos (lietuvių kalbos) žinojimas;

 • Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.);

Privalumai:

 • Sklandus minčių dėstymas, kritinis mąstymas, savirefleksija, gebėjimas ugdyti bendrąsias ugdymo kompetencijas;

 • Gera komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);

 • Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;

 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, organizuotis darbą ir konstruktyviai spręsti problemas;

 • Gebėjimas humaniškai auklėti mokinius;

 • Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Pretendentai pateikia  šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2016 m. vasario 17 d. 16 val.  el. pašto adresu – uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2016-02-18 10 val.

Įvyko 2015 m. lapkričio 5 d. 11.00 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Pagrindinės funkcijos:

 • Organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, vykdyti sanitarinę bei higieninę mokyklos patalpų ir aplinkos priežiūrą, vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą.
 • Organizuoti mokyklos darbuotojams instruktažus sveikatos ir saugaus darbo bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis.
 • Tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
 • Organizuoti civilinės saugos mokymus ir tvarkyti dokumentus.
 • Tvarkyti nelaimingų atsitikimų tyrimų dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas.
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.
 • Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.
 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus mokyklos vidaus tvarkomuosius , informacinius raštus.
 • Gerai dirbti kompiuteriu MS Office (Word, Exel), naudotis internetu.
 • Atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus.

Privalumai:

 • Vadybinio/administracinio darbo patirtis.
 • Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).
 • Puikūs dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Pretendentai asmeniškai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą.
 • Savo privalumų sąrašą (laisva forma nurodytos dalykinės savybės, gebėjimai ir įgūdžiai pretenduojamoje srityje).
 • Pretendentai savo nuožiūra gali pateikti darbo patirtį patvirtinančius dokumentus bei rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po šio skelbimo paviešinimo  įskaitant konkurso paskelbimo dieną 2015 – 10 – 22 d. iki 2015 – 11 – 04 d., adresu P. Višinskio g. 5, Užventis, gimnazijos raštinėje kasdien nuo 8.00 val. iki 16.00 val.

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-427) 57350,  el. p. uzvenciovidurine@takas.lt arba g.pulkiene@zebra.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio 2015 m. lapkričio 5 d. 11.00 val.

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai skubiai reikalingas istorijos mokytojas. Darbo krūvis - 6 kontaktinės valandos, sutartis terminuota. 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotasdokumentas);

 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskaitytas/nuskanuotas dokumentas);

 5. Gyvenimo aprašymą (CV);

Dokumentų lauksime iki 2017 m. sausio 30 d. 16 val.  el. pašto adresu –uzvenciogimnazija@zebra.lt arba gimnazijos raštinėje.

Konkursas numatomas 2017-01-31 10 val.

Dokumentų teikimo terminas pratęsiamas iki 2017 m. vasario 10 d. 15 val.