_________________________

Kelmės rajono
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

 

Biudžetinė įstaiga.
Duomenys kaupiami ir saugomi
juridinių asmenų registre.
Kodas 190092914

 

P. Višinskio 5, Užventis, Kelmės r.
tel/fax.: (8 427) 57350
el.paštas: info@uzvenciogimnazija.lt

_________________________

                 Pamokų laikas

 

          1.  8.00 – 8.45

          2.  8.55 – 9.40

          3.  10.00 – 10.45

          4.  11.05 – 11.50

          5.  12.10 – 12.55

          6.  13.05 – 13.50

          7.  14.00 – 14.45

          8.  14.55 – 15.40

_________________________

    

     

Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių
ekologinio - socialinio švietimo projektas
,,SAULĖTO ORANŽINIO TRAUKINIO KELIONĖ"
 

Įsakymas dėl darbuotojų priėmimo į darbą konkurso tvarka pareigybių tvirtinimo

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pareigos

Mokytojo padėjėjas

Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Reikalavimai

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 • gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems: naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis, įsisavinti mokomąją medžiagą, susiformuoti būtiniausius socialinius įgūdžius, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

Privalumai: 

 • mokytojo padėjėjo darbo patirtis.

 

Funkcijos

Padeda mokiniui (mokinių grupei):

 • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokyklos ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

Turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

                 1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant                   

                     iš mokyklos;

                 2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

 • bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko;
 • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
 • atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;
 • savo darbo laiką skiria mokiniui (mokinių grupei) pamokoje:

                       1. primena mokiniams autobusų išvykimo laiką, pasirūpina, kad mokiniai nepavėluotų išvykti.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 0,5 etato. ( 2 darbuotojai po 0,5 et.)

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-03-31 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–14.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis arba  nuotolinis (per Zoom ).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2021-03-31, 10.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2021 m. balandžio 2 d., 11.00 val. Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus kabinete arba per Zoom platformą pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką (prisijungimai bus atsiųsti).

Darbo skelbimo informacija

Įstaigos pavadinimas

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Pareigos

Psichologas

Darbo vieta

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Reikalavimai

1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

2. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

3. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant gimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

4. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Privalumai: 

 • psichologo darbo patirtis.

 

Funkcijos

1.         įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2.         bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba gimnazijos vaiko gerovės komisijoje;

3.         konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;

4.         rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

5.         konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;

6.         inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

7.         dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;

8.         šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

9.         renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;

10.       teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;

11.       atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;

12.       tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;

13.       skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija;

14.       vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis;

15.       dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

16.       inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

17.        rengia ir skleidžia informaciją apie psichologinę pagalbą;

18.       vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybės bei kompetencijos principais;

19.       rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

20.       planuoja ir derina su mokyklos vadovu metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą mokslo metams.

Darbo krūvis ir užmokestis

Darbo krūvis – 1 etatas.

Atlyginimas nustatomas  pagal galiojančius teisės aktus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Prašymas leisti dalyvauti atrankos pokalbyje.
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
 • Gyvenimo aprašymas (CV).
 • Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Dokumentų priėmimo vieta

Dokumentai priimami iki 2021-02-04 d. nuo atrankos pokalbio paskelbimo (įskaitant ir atrankos pokalbio paskelbimo dieną) mokyklos  adresu: P. Višinskio  g. 5, Užventis, Kelmės rajonas. Darbo laikas 8.00–16.00 val.

Pretendentas pateikia dokumentus skenuotus e. paštu (info@uzvenciogimnazija.lt) arba siunčia registruotu laišku.

Pretendentų atrankos būdas – nuotolinis pokalbis.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

Pasiteirauti galima tel. 8 640 32887 arba el. paštu : info@uzvenciogimnazija.lt

Dokumentų priėmimo terminas

Iki 2020-02-04, 10.00 val.

Atrankos pokalbio data, laikas ir vieta

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2020 m. vasario 4 d., nuo 11.00 val. per Zoom platformą pagal iš anksto pateiktą pokalbių grafiką (prisijungimai bus atsiųsti).

Konkursas neįvyko!